Print Thứ Ba, 03/09/2019 11:40

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát tại KCN Tràng Duệ

Theo đó, HĐND thành phố Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, tổ dân phố) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể: Chi đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (cấp xã): Kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/đơn vị. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mức chi là 25.000.000 đồng/năm/xã.

Chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, tổ dân phố) thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân, mức chi là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư. Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định. Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Nội dung chi và mức chi cụ thể cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, tổ dân phố) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính và các chế độ chi tiêu theo quy định hiện hành.

HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; tổng hợp kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách hàng năm trình HĐND thành phố thông qua theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác