Print Thứ Hai, 08/07/2019 12:08

Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 20/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 và thay thế Quyết định số 2962/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, nguyên tắc, điều kiện khen thưởng, nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, đối tượng thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn, tỉ lệ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thời gian, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; tổ chức cụm, khối thi đua; Hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp, tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền quyết định khen thưởng; tổ chức trao thưởng; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác thi đua, khen thưởng. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và các nội dung liên quan không quy định tại văn bản này thì thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối tượng áp dụng là các tập thể, cá nhân trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan tổ chức, công dân Việt Nam và nước ngoài… có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố và đất nước đều được xem xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Chủ tịch UBND thành phố hàng năm chỉ đạo triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua – khen thưởng; xây dựng tổ chức tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời.

Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này, tổng hợp những kiến nghị, vướng mắc trong quá trình triển khai báo cáo Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh; Các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương và vận dụng quy định này để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các doanh nghiệp có trách nhiệm căn cứ Quyết định này xây dựng quy định phù hợp với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác