Print Thứ Sáu, 25/11/2022 15:15 Gốc

Sáng 25/11, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, hiệu quả, đồng bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ được môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận báo cáo tại Hội nghị.

Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Chỉ đạo lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh. Công tác huấn luyện, diễn tập được quan tâm và đạt kết quả khá toàn diện. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quận từng bước được nâng lên. Hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm tiếp theo, Quận ủy Lê Chân xác định mục tiêu: Thường xuyên nắm vững nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị; ra sức xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc; ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời xác định 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện Đề án Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận và diễn tập chiến đấu phòng thủ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự các phường, nhất là ở địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc” làm nền tảng cho thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác