Print Thứ Hai, 04/11/2019 17:09

Quận ủy Dương Kinh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU, quận Dương Kinh đã vận động và thành lập được 14 tổ chức đảng, 40 tổ chức công đoàn và 8 tổ chức đoàn, hội thanh niên; phát triển được 63 đảng viên, 1.629 đoàn viên công đoàn và 406 đoàn viên, hội viên thanh niên. Các tổ chức đảng, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc loại hình này đã được củng cố, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; tham gia với chủ doanh nghiệp về kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc khảo sát để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp chưa được thường xuyên, liên tục. Việc tiếp cận một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chủ là người nước ngoài để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tổ chức đảng và phát triển đảng viên, thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, chủ doanh nghiệp không có mặt tại Việt Nam; chủ doanh nghiệp lo ngại việc thành lập tổ chức đảng sẽ ảnh hưởng đến thời gian và năng suất lao động, kinh phí hoạt động của doanh nghiệp. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt tại một số chi bộ chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, đơn điệu, nặng về triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ít bàn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bí thư Quận ủy Dương Kinh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thời gian tới, Quận ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, người lao động hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, đoàn viên, hội viên, tích cực lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, đoàn thể, giúp đỡ các tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tích cực khảo sát và vận động các đơn vị có điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2009 – 2019 được biểu dương, khen thưởng.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Dương Kinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác