Print Thứ Tư, 08/05/2019 23:27

Chiều 8/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại Thành ủy Hải Phòng. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí:Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng;Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáoThành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật đã có những chuyển biến tích cực, kế thừa,phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương.Công tác giáo dục – đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW được triển khai rộng khắp trên toàn thành phố với hình thức đa dạng và phong phú; được triển khai đồng bộ, có chiều sâu ở tất cả các cơ quan, ban, ngành,địa phương cùng sự tham gia phối hợp của các báo cáo viên, tuyên truyền viên,tổ hòa giải cơ sở.

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều khẳng định Nghị quyết số 33-NQ/TW ra đời là sự tiếp nối và khẳng định văn hóa là nền tảng, động lực và là mục tiêu của sự phát triển, đáp ứng đúng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, thành phố vàng uyện vọng của nhân dân, đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được xã hội nhiệ ttình hưởng ứng thực hiện, gắn kết chặt chẽ hơn văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và tạo nên những thành tựu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại… của đất nước và thành phố. Đồng thời trao đổi, thảo luận về những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân sau 5 năm triển khai Nghị quyết.Thành phố cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học – nghệ thuật để kịp thời bổ khuyết, tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ. Đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ tăng nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đối với khu vực nông thôn, miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân ở các khu công nghiệp. Đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ban, bộ,ngành Trung ương xây dựng và trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho văn hóa phát triển và động viên nguồn lực cho văn hóa…

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhận định,thời gian tới, kinh tế – xã hội thành phố sẽ có bước phát triển mạnh, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, do đó các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, phong phú, tác động không nhỏ đến đời sống, nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố.Thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư cho xây dựng và phát triển văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa. Phát triển văn hóa đồng bộ, toàn diện và vững chắc, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, thực sự đóng vai trò nền tảng tinh thần xã hội, là động lực góp phần hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa
phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa ghi nhận, đánh giá cao những thành công trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Thành ủy Hải Phòng.Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, Hải Phòng đã có cơ chế khen thưởng kịp thời với số tiền tặng thưởng rất lớn, góp phần khuyến khích,động viên học sinh và các thầy, cô giáo có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo học sinh giỏi đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị Thành ủy Hải Phòng thời gian tới tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết; tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, giữa các ngành, các cấp, xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; chú trọng vào những vấn đề xã hội đang bức xúc… Từ đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề cấp thiết để góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quan tâm đầu tư xây dựng để phát triển văn hóa đồng bộ, toàn diện và vững chắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác