Print Thứ Sáu, 17/05/2019 14:35

Thời gian gần đây, trên cả nước, đã xuất hiện nhiều vụ việc vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là bạo lực xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục, xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em chưa giảm. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại thành phố Hải Phòng hiện nay được đánh giá khá tốt so với mặt bằng chung của các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc vi phạm như tình trạng xâm hại, bạo hành gây thương tích và tai nạn đối với trẻ em, đồng thời dự báo tình hình tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố, Thành ủy Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố, các sở, ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu:

Các cấp ủy Đảng, đảng đoàn, ban cán sự Đảng tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Báo cáo số 231-BC/BTGTW ngày 05/7/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo cáo số 186-BC/TU ngày 21/3/2018 của Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội và thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt quan tâm đến việc tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; triển khai tích cực và hiệu quả các biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em, buôn bán trẻ em; can thiệp, hỗ trợ kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các sở, ngành thành phố có liên quan cần làm tốt công tác phối hợp và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 231-BC/BTGTW ngày 05/7/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo cáo số 186-BC/TU ngày 21/3/2018 của Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời các vi phạm; nếu địa phương, đơn vị nào còn để tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em kéo dài phải làm rõ nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trẻ em nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao kiến thức và ý thức về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em; tích cực tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”; kịp thời phát hiện và nêu gương những cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tiếp tục tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phổ biến và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hiệu quả, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác