Print Thứ Sáu, 04/10/2019 09:47

Sáng 3/10, tại trụ sở UBND quận Lê Chân, UBND thành phố làm việc với quận Lê Chân về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự có lãnh đạo, sở, ban, ngành, UBND quận Lê Chân và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo, tình hình kinh tế – xã hội của quận Lê Chân trong 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018 như: Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu dịch vụ, thu hút nhà đầu tư, chỉnh trang đô thị, thu thuế ngoài quốc doanh… UBND quận tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách. Tăng cường công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, giờ giấc làm việc và thái độ tiếp xúc của cán bộ công chức, viên chức đối với các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác. Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, công tác trật tự đường hè đã dần đi vào nề nếp; quản lý quy hoạch thực hiện nghiêm túc, thủ tục cấp phép giấy xây dựng được rút ngắn, thuận tiện cho công dân.

Giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý (giá so sánh 2010) đạt 246,360 tỷ đồng, bằng 74,57% so với kế hoạch năm và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018; ước thực hiện cả năm 331,600 tỷ đồng, đạt 100,38% kế hoạch năm.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ đạt 11.670,2 tỷ đồng, bằng 75,03% so với kế hoạch năm và tăng 23,25% so với cùng kỳ năm 2018; ước thực hiện cả năm 15.635,1 tỷ đồng, đạt 100,53% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.938,8 tỷ đồng, bằng 75,08% so với kế hoạch năm và tăng 20,68% so với cùng kỳ năm 2018. Ước thực hiện cả năm 2.593,3 tỷ đồng, đạt 100,42% kế hoạch năm.

Phát triển kinh doanh: 9 tháng cấp 890 giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể, bằng 97,6% so với cùng kỳ, trong đó cấp mới 800 hộ, cấp đổi 90 hộ; chấm dứt hoạt động 40 giấy đăng ký kinh doanh. Hiện nay có 14 đơn vị Hợp tác xã, trong đó có 2 đơn vị đang tạm dừng hoạt động, 12 đơn vị đang hoạt động.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 ước đạt 866,985 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch thành phố giao, bằng 101,9% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu cân đối ước đạt 742,318 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch thành phố giao, bằng 99% so cùng kỳ năm 2018, trong đó Thuế ngoài quốc doanh đạt  279,123 tỷ đồng, bằng 80,0% kế hoạch năm, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuê đất đạt 78,094 tỷ đồng bằng 52,0% kế hoạch năm, bằng 29% so với cùng kỳ năm 2018; Thu tiền sử dụng đất đạt  167,078 tỷ đồng bằng 124% kế hoạch năm, tăng 54,0% so với cùng kỳ năm 2018; Lệ phí trước bạ đạt 120,240 tỷ đồng bằng 78% kế hoạch năm, tăng 17,0% so với cùng kỳ; Phí và lệ phí đạt  10,598 tỷ đồng bằng 82% kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 71,339 tỷ đồng bằng 64% kế hoạch năm; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 13,40 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch năm; Thu khác ngân sách ước đạt 2,18 tỷ đồng bằng 87% kế hoạch năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 ước đạt 1.236,831 tỷ đồng, bằng 114% dự toán thành phố giao và 100% dự toán quận quyết định; trong đó: thu cân đối 1.048,8 tỷ đồng  đạt 113% dự toán thành phố giao và 100% dự toán quận quyết định, thu hoạt động xổ số 300 triệu đồng bằng 100% dự toán năm, thu bổ sung ngân sách 182,731 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt  430,711 tỷ đồng (bằng 88% dự toán năm), thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên đạt 340,401 tỷ đồng (bằng 79% dự toán năm); chi đầu tư đạt 85,391 tỷ đồng bằng 167% dự toán năm, chi dự phòng 4,919 tỷ đồng bằng 57% dự toán năm.

Vốn đầu tư công năm 2019 của quận Lê Chân là 101,0 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất điều tiết là 21,0 tỷ đồng và ngân sách thành phố hỗ trợ 80,0 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2019 nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đã cấp 57.519,890 triệu đồng cho 25 công trình đủ điều kiện giải ngân từ nguồn ngân sách quận. Tổng số vốn giải ngân (53,48% kế hoạch): 53.485,0 triệu đồng (trong đó từ tiền đất ngân sách quận là 19.671,0 triệu đồng; từ tiền ngân sách thành phố hỗ trợ là 33.814,0 triệu đồng).

Ước thực hiện cả năm là 125.711,0 triệu đồng bằng 100% kế hoạch năm, (trong đó: nguồn vốn đầu tư công năm 2019 là 101.000,0 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2018 sang là 24.711,6 triệu đồng).

UBND quận đã đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2019 của thành phố “‘Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; và của quận “Kỷ cương công vụ – Quản lý đô thị – Giải phóng mặt bằng”. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách, đặc biệt tập trung đối với các chỉ tiêu thu khó: thuế ngoài quốc doanh, các khoản thu từ đất. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao 10%.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt năm 2020 là : 375,703 tỷ đồng tăng 13,3% kế hoạch năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020: 952,712 tỷ đồng. Chi ngân sách năm 2020: 510,830 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, HĐND, UBND quận Lê Chân chỉ đạo, điều hành tăng trưởng kinh tế khá cao, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Tuy nhiên một số chỉ tiêu như thu ngân sách chưa đánh giá hết tiềm năng và lợi thế của quận. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu quận Lê Chân phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo cáo. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 trong những tháng còn lại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu UBND quận  Lê Chân bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của quận, kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo. Đối với các kiến nghị của quận Lê Chân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao các sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Lê Chân đề xuất phương án, báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác