Print Thứ Năm, 26/05/2022 20:41 Gốc

Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân. UBND quận Lê Chân công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại Trụ sở UBND quận và trên Website (Cổng thông tin điện tử) của quận gồm:

. Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân;

. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân;

. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân.

Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh cấp bách mà không có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, các cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu sử dụng đất liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân để đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ bao gồm:

. Văn bản đăng ký kế hoạch sử dụng đất (nêu rõ tên công trình, dự án, vị trí, địa điểm, diện tích khu vực thực hiện dự án, các chỉ tiêu loại đất trong dự án, cam kết về tiến độ và vốn để đảm bảo dự án triển khai theo kế hoạch);

. Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai dự án (Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư…);

. Hồ sơ bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt dự án đầu tư, cấp chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, chủ trương đầu tư.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp tài liệu để Văn phòng HĐND&UBND đăng tin công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân trên Cổng thông tin điện tử quận và niêm yết bản đồ Kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND quận; Hướng dẫn, kiểm tra các UBND các phường và các đơn vị có liên quan trong quá trình tố chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Lê Chân đã được UBND thành phố phê duyệt; tham mưu cho UBND quận tổng họp báo cáo định kỳ việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

UBND các phường có danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 2022 có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận tại Trụ sở UBND phường; thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành; Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất (qua phòng Tài nguyên và Môi trường)./.

Tài liệu kèm theo:

. Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố;

. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân;

. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác