Print Chủ Nhật, 29/12/2019 11:04 Gốc

Nhằm triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 26/12/2019 thực hiện Quyết định 1219 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố sau khi Trung tâm được thành lập.

Công an quận, huyện; Bảo hiểm Xã hội quận, huyện phối hợp UBND quận, huyện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận, huyện. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 1/1/2020.

UBND phường, xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường, xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 1/1/2020.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực nhiệm các nội dung sau:

Công an thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn bảo đảm đủ cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc được cử ra làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận, huyện, phường, xã, thị trấn; niêm yết công khai và tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng quý báo cáo UBND thành phố tình hình, kết quả thực hiện tại địa phương.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương đề xuất UBND thành phố chỉ đạo việc bảo đảm trang thiết bị cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc được cử ra làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Văn phòng UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất thêm các các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Tải về Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 26/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phối hợp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác