Print Thứ Tư, 06/10/2021 10:55 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (phiên bản 2.0).

Với mục tiêu tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, kế thừa thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế của thành phố; tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính quyền điện tử (CQĐT) của thành phố; Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (Phiên bản 2.0) là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư, triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của thành phố; bảo đảm tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (Phiên bản 2.0) áp dụng cho HĐND thành phố, UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn trực thuộc (các Sở và cơ quan tương đương Sở), HĐND và UBND cấp quận/huyện, cấp phường/xã; Lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ/công chức/viên chức… tại các cơ quan, đơn vị được cung cấp tài khoản truy cập vào các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của thành phố; Các Bộ, ngành, địa phương khác tham khảo Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng, phiên bản 2.0 để làm cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu với thành phố Hải Phòng nếu cần thiết.

Ngoài ra, kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (Phiên bản 2.0) là bổ sung, cập nhật cho Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (Phiên bản 1.0), bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 và phù hợp với sự phát triển của Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Sơ đồ kiến trúc chính quyền điện tử cấp Quận/Huyện, Xã/Phường

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (phiên bản 2.0) bảo đảm đồng bộ, thống nhất 03 cấp chính quyền trên địa bàn thành phố và với Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện trong Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (phiên bản 2.0). Tổ chức công bố công khai Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (phiên bản 2.0) thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Thẩm định sự phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đối với các kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn, giám sát việc triển khai các kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin này. Xây dựng, cập nhật và duy trì kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (phiên bản 2.0) (mô hình dữ liệu mức lô gíc, mô hình dữ liệu mức vật lý, mô tả chi tiết ứng dụng/dịch vụ dùng chung, chia sẻ theo SOA… ) trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh kiến trúc khi có cập nhật mới.

Giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan tham gia phối hợp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tài liệu chi tiết tải: Quyết định số 2723-QD-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (phiên bản 2.0)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác