Print Thứ Sáu, 01/04/2022 15:25 Gốc

Ngày 30/03/2022, UBND thành phố đã có Văn bản số 2058/UBND-CT về việc phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Công thương tại Văn bản số 625/SCT-NL ngày 18/03/2022 về việc phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn theo đề xuất của Sở Công thương tại Văn bản trên.

2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2022 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác