Print Thứ Ba, 01/10/2019 07:58

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XIV “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Cụ thể, các mô hình khoa học và công nghệ được lựa chọn và ứng dụng vào thực tiễn đã trực tiếp nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ được đầu tư mua sắm, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ được chú trọng và phát triển mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố.

Bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém về công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả chưa cao, chưa thực sự tạo sức lan toả rộng rãi trong nhân dân. Sự phối hợp giữa các cấp và địa phương trong triển khai Nghị quyết còn thiếu tính chặt chẽ, các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với hoạt động khoa học và công nghệ chưa kịp thời dẫn đến tình trạng chất lượng đầu tư chưa đảm bảo tính đồng bộ.

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập và tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư, ngày 18/9/2019 Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Công văn số 1046-CV/TU yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Thành uỷ về phát triển khoa học và công nghệ; hoàn thiện các cơ chế chính sách về tài chính, đầu tư nhằm thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ; đẩy mạnh việc thành lập các đơn vị (ngoài công lập) dịch vụ chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác với các tổ chức Khoa học và công nghệ Trung ương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đãi ngộ, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao…

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1046-CV TU.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác