Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:37

Thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 129 triển khai thực hiện.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, cửa khẩu quốc tế hàng không (Cảng hàng không quốc tế Cát Bi) và cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (Cảng Hải Phòng) có hệ thống thông tin đối ngoại, đầy đủ màn hình điện tử; quầy cung cấp thông tin, điểm tra cứu điện tử; trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với các ngôn ngữ phù hợp với từng khu vực, địa bàn; có quy chế hoạt động và có nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn.

Đến năm 2030, tất cả các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hệ thống thông tin đối ngoại, hoạt động hiệu quả với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể. Có xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng…

Nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế được sử dụng từ các nguồn tin của các bộ ban ngành, thành phố Hải Phòng, cơ quan báo chí trung ương và thành phố, từ cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước các cấp để phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Theo đó sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, những giá trị vật chất và tinh thần của Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Tuyên truyền những thành tựu quan trọng về quá trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc của thành phố Hải Phòng…

Truyền đạt, phổ biến, thông tin kịp thời các các thông báo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; cung cấp các thông tin thiết yếu cho các du khách, người dân ở khu vực cửa khẩu quốc tế.

Thông tin liên quan đến quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân, các địa phương, giữa Việt Nam với các nước chung đường biên giới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, thù địch, xuyên tác đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước…

PV – Báo an ninh Hải Phòng ngày 23/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác