Print Thứ Sáu, 06/03/2020 11:19 Gốc

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng vừa có Văn bản hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng dự thảo các Văn kiện nhằm động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và thành phố, qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, Nhân dân thành phố. Đồng thời giúp các cấp uỷ Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các tầng lớp nhân dân thành phố để tiếp tục bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương lãnh đạo; tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng và Nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Theo đó, yêu cầu bám sát và quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, định hướng nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương, Thành uỷ về việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, thực chất, tránh hình thức; phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; phòng ngừa và đấu tranh chống các quan điểm tiêu cực, chống phá, đi ngược lại đường lối của Đảng, chủ trương của thành phố và lợi ích của Nhân dân. Đồng thời cần thực hiện đúng yêu cầu của Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 04/HD/VPTU ngày 10/02/2020 của Văn phòng Thành uỷ.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 69-HD BTGTU

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác