Print Thứ Hai, 09/11/2020 18:30 Gốc

Kính thưa: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamPhó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Kính thưa: Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố!

Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, các Bậc lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố và nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ!

Kính thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt lãnh đạo thành phố và Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu đầy đủ, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ý kiến của các đồng chí, xin được bổ sung vào trong báo cáo và triển khai thực hiện ngay sau Đại hội.

Thưa Đại hội!

Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 đạt hiệu quả cao và thiết thực, thay mặt Lãnh đạo thành phố và Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, tôi xin phát động và kêu gọi các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

Một là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội; gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hai là, Tiếp tục thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí.

Ba là, thi đua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học-công nghệ”.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, để huy động sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Sáu là, lựa chọn các điển hình tiên tiến để nêu gương và nhân rộng trong toàn xã hội.

Kính thưa Đại hội!

Với truyền thống Trung dũng quyết thắng; với tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, tôi tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 sẽ đạt được nhiều thắng lợi, trên tất cả các lĩnh vực.

Thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đề ra.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động thi đua yêu nước tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020-2025) của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác