Print Thứ Năm, 30/09/2021 16:21 Gốc

Nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong mọi công việc người người, nhà nhà cùng nhau thi đua tạo không khí sôi nổi và rộng khắp trên mọi mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố đã đề ra; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có cách làm mới, sáng tạo; kịp thời phát hiện những mô hình mới, nhân tố mới; gương người tốt, việc tốt để nhân rộng và lan tỏa trong toàn xã hội; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 28/9/2021 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do thành phố phát động và xây dựng Kế hoạch của đơn vị với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe của người lao động và nhân dân.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn xây dựng Kế hoạch cụ thể và phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể từ cấp thành phố đến cơ sở căn cứ tiêu chí, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua phối hợp với chính quyền các cấp vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ) chủ trì, hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua; phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quan triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 220/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác