Print Thứ Hai, 20/02/2023 13:40 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn từ 2023-2030.

Phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ

Kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn thành phố, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

Thông qua phong trào thi đua, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế đơn vị và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp và Nhân dân; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong.

Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, cùng các đoàn thể nhân dân tập trung thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng. Đổi mới tư duy về thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.

Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đàm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể. Lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng của thành phố, các dự án có sức ảnh hưởng, hạ tầng số, các công trình an sinh xã hội để tạo sự đột phá, các dự án tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty, tổ chức kinh tế trong quy hoạch và xây dựng. Quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tinh ứng dụng cao, thân thiện với môi trường.

Vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra.

Kế hoạch đề ra một số giải pháp trọng tâm, yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội. Giao các Sở, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy định và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình dự án quan trọng của thành phố, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung cùng Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong đầu tư, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp…

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 51/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác