Print Thứ Năm, 04/06/2020 11:24 Gốc

Nhằm định hướng cho các sở, ngành, địa phương và đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND  ngày 5/6/2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021- 2025.

Theo đó, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và dự báo tình hình thế giới, trong nước, thành phố giai đoạn 2021 – 2025; trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố bình quân 5 năm 2021 – 2025 đạt tối thiểu 16%/năm. Đối với các, sở, ngành, địa phương và đơn vị, căn cứ tình hình thực tế, xây dựng phương án tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và địa phương hợp lý và phù hợp, đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản của sở, ngành, địa phương và đơn vị cho giai đoạn 2021 – 2025 theo các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững theo Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.

Khu vực vòng xuyến ngã tư đường Võ Nguyên Giáp – đường World Bank. Ảnh: Hồng Phong.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như giao thông vận tải, cảng biển, cụm công nghiệp, ngành điện, công nghệ thông tin và truyền thông, đô thị, nông nghiệp… Tập trung phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

Phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, mang tầm quốc tế, gắn chặt chẽ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương tình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và nghiên cứu để phát triển các mô hình kinh tế mới có ứng dụng công nghệ số. Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm.

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy  mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo sự bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xây dựng và phát triển văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số, phòng, chống dịch bệnh; nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với xã hội. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, tuyền thông.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tư pháp.

Tiếp tục cải cách tư pháp; đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động hành chính tư pháp hỗ trợ tư pháp, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử làm cơ sở để xây dựng thành phố thông minh.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh thông tin và an ninh mạng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển thành phố.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021 – 2025 đạt tối thiểu 16%/năm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác