Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Căn cứ Công văn số 278/TTg-KGVX ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về an toàn thực phẩm; Công văn số 4432/BNV-CQĐP ngày 21/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc bố trí cán bộ theo dõi công tác an toàn thực phẩm cấp xã; UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản chỉ đạo như sau:

Giao UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã phân công công chức Văn hóa – Xã hội xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm theo hình thức kiêm nhiệm. Việc phân công công chức Văn hóa – Xã hội kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm không làm tăng số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của công chức Văn hóa – Xã hội.

Công chức Văn hóa – Xã hội xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi công tác an toàn thực phẩm có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các quy định của Trung ương, hướng dẫn của các Sở, ngành thành phố.  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Nội vụ và các địa phương hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể đối với công chức kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm cấp xã; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa quản lý công tác an toàn thực phẩm ở cấp xã và hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác an toàn thực phẩm đối với công chức cấp xã được phân công kiêm nhiệm; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác an toàn thực phẩm.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 11/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phân công công chức cấp xã theo dõi về công tác an toàn thực phẩm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác