Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:36

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghi quyết số 19/NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII, hiện nay một số tỉnh/thành phố đã và đang tổ chức sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) vào Trung tâm Y tế đa chức năng huyện.

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 05/2008/TT-BYT, Thông tư 37/2016/TT-BYT và Thông tư số 33/2016/TT-BYT để bổ sung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục DSKHHGĐ; Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; để đảm bảo thống nhất và ổn định hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DSKHHGĐ ở địa phương, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan thực hiện:

Tại tuyến tỉnh, giữ nguyên tổ chức Chi cục DSKHHGĐ thuộc Sở Y tế đến khi có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lại, giao cho Chi cục DSKHHGĐ các tỉnh/thành phố bảo đảm việc vận hành, chuyển nhận dữ liệu, khai thác kho dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ cấp tỉnh/thành phố và cấp huyện trực thuộc an toàn và bảo mật.

Tại tuyến huyện, khi sáp nhập Trung tâm DSKHHGĐ với Trung tâm Y tế thì thành lập Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế trên cơ sở tổ chức lại. Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ công tác DSKHHGĐ trên địa bàn huyện; tiếp nhận nguyên trạng (trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu), bảo đảm việc vận hành, khai thác kho dữ liệu điện tử DSKHHGĐ cấp huyện an toàn và bảo mật.

Tại tuyến xã, giao Trạm Y tế thực hiện nhiệm vụ về công tác DSKHHGĐ trên địa bàn xã. Ở những nơi đã tuyển dụng viên chức dân số xã thì có thể giao cho Trạm Y tế quản lý; những nơi chưa tuyển dụng được viên chức dân số xã thì cử viên chức của Trạm Y tế hoặc bố trí cán bộ không chuyên trách xã thực hiện công tác DSKHHGĐ trên địa bàn xã.

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 30/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020, bố trí kinh phí để duy trì ổn định đội ngũ cộng tác viên dân số ở cơ sở, khuyến khích cộng tác viên dân số kiêm cộng tác viên các ngành hoạt động tương đồng.

Để triển khai thực hiện nội dung trên, tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố đã giao Sở Y tế cùng Sở Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp trong quá trình xây dựng Đề án, kế hoạch sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế thực hiện các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, báo cáo UBND thành phố.

V.H.N – haiphong.gov.vn 25/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác