Print Thứ Bảy, 11/04/2020 18:35 Gốc

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế TP Hải Phòng thông báo đến người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP như sau:

1/ Về đối tượng áp dụng:

1.1/ Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

a/ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

b/  Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất các sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c/ Xây dựng

1.2/ Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

a/ Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b/ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

c/ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

1.3/ Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

1.4/ Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1.5/ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này.

2/ Thời gian Gia hạn:

2.1/ Đối với Thuế GTGT  (trừ thuế GTGT ở khâu nhập khẩu):

* Đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng: Gia hạn kỳ tính thuế GTGT tháng 3/2020 đến kỳ tính thuế tháng 6/2020:

– Kỳ tính thuế tháng 3/2020 nộp chậm nhất vào ngày 20/9/2020

– Kỳ tính thuế tháng 4/2020 nộp chậm nhất vào ngày 20/10/2020

– Kỳ tính thuế tháng 5/2020 nộp chậm nhất vào ngày 20/11/2020

– Kỳ tính thuế tháng 6/2020 nộp chậm nhất vào ngày 20/12/2020

* Đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý: Gia hạn kỳ tính thuế GTGT quý 1/2020 và quý 2/2020

– Kỳ tính thuế quý 1/2020 nộp chậm nhất vào ngày 30/9/2020

– Kỳ tính thuế quý 2/2020 nộp chậm nhất vào ngày 30/12/2020

2.2/ Đối với thuế TNDN

– Gia hạn số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1 và quý 2/2020

– Thời gian phải nộp chậm nhất sau 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

2.3/ Đối với thuế GTGT, TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Được gia hạn số thuế GTGT, TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp của năm 2020 thuộc đối tượng quy định điểm 1 nêu trên và phải nộp chậm nhất vào ngày 31/12/2020

2.4/ Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất phải nộp kỳ 1 năm 2020 trong thời gian 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020 đến ngày 31/10/2020

3/ Thủ tục gia hạn

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất duy nhất một lần đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế, đảm bảo chậm nhất là ngày 30/7/2020 (đính kèm thông báo này)

 Lưu ý: Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, đồng thời phải nộp đủ số thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp.

PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Những trường hợp được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác