Print Thứ Năm, 16/01/2020 18:09 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2020.

Theo đó, nội dung tập trung vào các nhiệm vụ duy trì đà tăng trưởng gắn với thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế thành phố; tiếp tục cả thiện tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục – đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển đô thị; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, công chức, sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, hướng tới xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động. Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng liên kết vùng, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong năm 2019, khẩn trương khắc phục hiệu quả các hạn chế, bất cập; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong đầu năm 2020.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 02-CT-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch  phát triển kinh tế – xã hội năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác