Print Thứ Ba, 07/04/2020 09:25 Gốc

UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần phải tiếp tục chỉ đạo, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất trong việc phòng chống dịch bệnh.

Tại Văn bản số 2496/UBND-VX ngày 6/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố quyết định, đối với những trường hợp cách ly tập trung thuộc diện phải tự chi trả phí phục vụ cách ly theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2449/UBND-VX ngày 4/4/2020 và Văn bản số 2455/UBND-VX ngày 5/4/2020, nay thành phố chi trả phí phục vụ cách ly tập trung theo quy định (người cách ly không phải trả tiền). Giao các cơ sở cách ly tập trung thực hiện, tổng hợp, báo cáo về Sở Tài chính để cấp kinh phí.

Tạo điều kiện để người lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn

Đối với người lao động trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và trong các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động ở tỉnh ngoài trước đây vẫn đi về trong ngày, nay xin lưu trú tại địa phương, gửi danh sách về UBND các quận, huyện.

Giao UBND các quận, huyện trên cơ sở xác nhận của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết ngày 15/4/2020; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tạo điều kiện để người lao động đang tạm trú tại Hải Phòng tiếp tục được tạm trú trên địa bàn để phục vụ sản xuất.

Đối với người lao động trong các Cụm Công nghiệp và tại các Cơ sở sản xuất ngoài Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và ngoài các khu công nghiệp, giao UBND các quận, huyện xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động và tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết ngày 15/4/2020; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Người thực hiện cách ly y tế tập trung không phải trả tiền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác