Print Thứ Hai, 26/04/2021 11:00 Gốc

Ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết số 07/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 1. Gồm các quận, huyện: Hồng Bàng, Cát Hải và Bạch Long Vĩ

Đơn vị bầu cử số: 1. Gồm các quận, huyện: Hồng Bàng, Cát Hải và Bạch Long Vĩ.
Đơn vị bầu cử số: 1. Gồm các quận, huyện: Hồng Bàng, Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 2. Gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền: Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, Máy Tơ, Đông Khê, Gia Viên và Máy Chai

Đơn vị bầu cử số: 2. Gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền: Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, Máy Tơ, Đông Khê, Gia Viên và Máy Chai.
Đơn vị bầu cử số: 2. Gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền: Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, Máy Tơ, Đông Khê, Gia Viên và Máy Chai.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 7 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 4 người.

Đơn vị bầu cử số: 3. Gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền (Cầu Đất, Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi và Đồng Quốc Bình) và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn

Đơn vị bầu cử số: 3. Gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền (Cầu Đất, Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi và Đồng Quốc Bình) và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn.
Đơn vị bầu cử số: 3. Gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền (Cầu Đất, Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi và Đồng Quốc Bình) và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 7 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 4 người.

Đơn vị bầu cử số: 4. Gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân (Cát Dài, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá và Đông Hải)

Đơn vị bầu cử số: 4. Gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân (Cát Dài, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá và Đông Hải).
Đơn vị bầu cử số: 4. Gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân (Cát Dài, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá và Đông Hải).

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 5. Gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân (Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm) và 6 phường thuộc quận Dương Kinh

Đơn vị bầu cử số: 5. Gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân (Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm) và 6 phường thuộc quận Dương Kinh.
Đơn vị bầu cử số: 5. Gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân (Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm) và 6 phường thuộc quận Dương Kinh.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 6. Gồm 8 phường thuộc quận Hải An

Đơn vị bầu cử số: 6. Gồm 8 phường thuộc quận Hải An.
Đơn vị bầu cử số: 6. Gồm 8 phường thuộc quận Hải An.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 7. Gồm 10 phường thuộc quận Kiến An

Đơn vị bầu cử số: 7. Gồm 10 phường thuộc quận Kiến An.
Đơn vị bầu cử số: 7. Gồm 10 phường thuộc quận Kiến An.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 7 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 4 người.

Đơn vị bầu cử số: 8. Gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Hợp Thành, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan và thị trấn Núi Đèo)

Đơn vị bầu cử số: 8. Gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Hợp Thành, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan và thị trấn Núi Đèo).
Đơn vị bầu cử số: 8. Gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Hợp Thành, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan và thị trấn Núi Đèo).

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 9. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Thủy Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, An Lư, Đông Sơn và thị trấn Minh Đức)

Đơn vị bầu cử số: 9. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Thủy Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, An Lư, Đông Sơn và thị trấn Minh Đức).
Đơn vị bầu cử số: 9. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Thủy Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, An Lư, Đông Sơn và thị trấn Minh Đức).

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 10. Gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo

Đơn vị bầu cử số: 10. Gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo.
Đơn vị bầu cử số: 10. Gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 11. Gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão

Đơn vị bầu cử số: 11. Gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão.
Đơn vị bầu cử số: 11. Gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 12. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy

Đơn vị bầu cử số: 12. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy.
Đơn vị bầu cử số: 12. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 13. Gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng

Đơn vị bầu cử số: 13. Gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng.
Đơn vị bầu cử số: 13. Gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 5 người.

Đơn vị bầu cử số: 14. Gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương

Đơn vị bầu cử số: 14. Gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương.
Đơn vị bầu cử số: 14. Gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương.

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 5 người.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác