Print Thứ Tư, 03/08/2022 13:59

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022.

Điều 1. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 theo quy định tại Điều 51, khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 từ 107.558.337 triệu đồng lên 107.926.918 triệu đồng (tăng 368.581 triệu đồng), trong đó:

a) Điều chỉnh giảm tổng nguồn đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 do hụt một số nguồn thu ngân sách năm 2021: 1.096.437 triệu đồng.

b) Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025: 1.465.018 triệu đồng, từ:

. Nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2021: 551.403 triệu đồng;

. Nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải: 913.615 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I, Gửi kèm)

2. Điều chỉnh, bổ sung vốn dự phòng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025, trong đó:

a) Điều chỉnh, bổ sung mức vốn dự phòng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 từ 4.832.703,835 triệu đồng lên 5.782.520,635 triệu đồng, cụ thể:

. Bổ sung 581.235,8 triệu đồng do dừng, chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư 02 dự án.

. Bổ sung 1.465.018 triệu đồng từ:

+ Nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2021: 551.403 triệu đồng;

+ Nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải: 913.615 triệu đồng.

. Điều chỉnh giảm tổng nguồn đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 do hụt một số nguồn thu ngân sách năm 2021: 1.096.437 triệu đồng.

b) Phân bổ toàn bộ số dự phòng vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 là 5.782.520,635 triệu đồng để bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các chương trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư.

(Chi tiết tại Phụ lục II, Gửi kèm)

3. Bổ sung 5.782.520,635 triệu đồng cho các chương trình, dự án như sau:

a) Chương trình đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025: 1.601.933,140 triệu đồng;

b) 07 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư thực hiện mới: 1.674.118,836 triệu đồng;

c) 06 dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: 1.573.795,259 triệu đồng;

d) 02 dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 19.058,400 triệu đồng;

đ) 01 dự án chuyển tiếp (Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải): 913.615 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III, Gửi kèm)

Điều 3. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh giảm số vốn đầu tư công năm 2022 chưa phân bổ từ 3.346.301,555 triệu đồng xuống 0 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục IV. Gửi kèm)

2. Bổ sung 3.346.301,555 triệu đồng cho các dự án như sau:

a) 06 dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 116.675,350 triệu đồng;

b) 14 dự án chuyển tiếp: 2.013.568,000 triệu đồng;

c) 09 dự án mới: 1.216.058,205 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục V, Gửi kèm)

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 21/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác