Print Chủ Nhật, 19/12/2021 12:55 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 4 đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Quy định hỗ trợ một lần đối với công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

. Đối tượng hỗ trợ: Công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

. Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/01 công dân. (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn/một công dân).

Từ năm 2022, Công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hỗ trợ 1 lần là 10 triệu đồng.
Từ năm 2022, Công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hỗ trợ 1 lần là 10 triệu đồng.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết về hỗ trợ công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác