Print Thứ Ba, 30/08/2022 09:05 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/8/2022, Nghị quyết số 41/NQ-NĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp các Trạm Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1. Mục tiêu đầu tư:

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn; đáp ứng nhu cầu hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân trong tình hình mới.

2. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây mới, nâng cấp 18 trạm y tế tại các địa phương: quận Đồ Sơn (02 trạm y tế phường Hợp Đức, phường Ngọc Xuyên); huyện An Lão (03 trạm y tế xã Mỹ Đức, xã Tân Viên, xã Quốc Tuấn); huyện An Dương (05 trạm y tế xã An Hồng, xã An Hòa, xã Lê Lợi, xã Lê Thiện, xã Quốc Tuấn); huyện Tiên Lãng (02 trạm y tế xã Khởi Nghĩa, xã Tiên Minh); huyện Kiến Thụy (03 trạm y tế xã Du Lễ, xã Thanh Sơn, xã Đông Phương); huyện Vĩnh Bảo (03 trạm y tế xã Cao Minh, xã Thắng Thủy, thị trấn Vĩnh Bảo).

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Trung tâm y tế các quận, huyện: Đồ Sơn, An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 99.268 triệu đồng (Chín mươi chín tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn:

. Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực y tế: 62.000 triệu đồng.

. Ngân sách thành phố: 37.268 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các quận, huyện: Đồ Sơn, An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 41/NQ-NĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp các Trạm Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác