Print Thứ Sáu, 08/12/2023 09:10 Gốc

Ngày 8/12/2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 13 đã thông qua Nghị Quyết 08/2023/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2022-HDDND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3 được sửa đổi như sau:

Tổ chức thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 13, thông qua ngày 08/12/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác