Print Thứ Năm, 04/08/2022 15:35

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi, với các nội dung chính sau:

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 cua Hội đồng nhân dân thành phố không thay đôi.

Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan; chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được quyết định.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác