Print Thứ Năm, 04/08/2022 15:20

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023.

Điều 1. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2023 do thành phố quản lý là 21.261.005 triệu đồng. Bao gồm:

a) Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.400.000 triệu đồng;

b) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 18.146.405 triệu đồng;

c) Vốn đầu tư từ nguồn vốn vay: 1.714.600 triệu đồng.

3. Phương án bố trí vốn đầu tư công của thành phố năm 2023

Căn cứ nhu cầu đầu tư cho các chương trình, dự án của thành phố, dự kiến bố trí vốn đầu tư công năm 2023 như sau:

a) Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Phân bổ đúng danh mục và mức vốn cho từng dự án, chương trình theo Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

b) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và vốn đầu tư từ nguôn vốn vay bố trí theo thứ tự ưu tiên sau:

. Ghi thu-ghi chi tiền sử dụng đất: 1.500.000 triệu đồng;

. Phân cấp cho các quận, huyện: 2.992.901 triệu đồng;

. Xây dựng các công viên cây xanh: 363.000 triệu đồng;

. Xây dựng xã nông thôn mới kiếu mẫu: 3.282.258 triệu đồng;

. Vốn cho công tác quy hoạch: 10.000 triệu đồng;

. Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: 83.280 triệu đồng;

. Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách: 10.000 triệu đồng;

. Bố trí vốn thực hiện dự án và chuấn bị đầu tư: 11.619.566 triệu đồng.

(Các Phụ lục chi tiết-Gửi kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau:

a) Tăng cường quản lý, điều hành thu-chi ngân sách thành phố năm 2022. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 làm cơ sở cho việc hoàn chỉnh phương án xác định tổng nguồn đầu tư công năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.

b) Làm việc với Bộ Tài chính, các Bộ ngành trung ương đế thống nhất tỷ lệ điều tiết giữa thành phố với Trung ương; việc xác định mức dư nợ vay của ngân sách thành phố và chuẩn bị các thủ tục huy động cho phù hợp với Nghị quyêt số 35/2021/QH15 của Ọuốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Rà soát tỷ lệ điều tiết nguồn thu-nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố trong giai đoạn 2023-2025 đảm bảo phù hợp với tỷ lệ điều tiết giữa thành phố với Trung ương.

c) Tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

d) Tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước theo đúng các quy định hiện hành.

đ) Đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của các chương trình, nhiệm vụ, dự án đã giao, phấn đấu hoàn thành các dự án được bố trí 100% nhu cầu giải phóng mặt bằng và trên 80% chi phí xây lắp và các chi phí khác. Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định hiện hành để đủ điều kiện bố trí vốn dứt điểm cho các dự án trong năm 2023.

e) Khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, quyết định đầu tư đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội dồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyêt.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 22/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác