Print Thứ Sáu, 05/05/2023 14:25 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 10 đã có quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

1. Bổ sung đối tuợng áp dụng vào khoản 2 Điều 1 như sau:

. Bổ sung vào cuối điểm a: “Những nguời đuợc tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng công chức tại các Hội đặc thù”.

. Bổ sung vào cuối điểm b: “Những người được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng viên chức tại các Hội đặc thù”.

2. Bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:

4. Trường hợp có thời gian công tác trong năm dưới 6 tháng hoặc không còn công tác đến thời điểm đánh giá, xếp loại: Cơ quan, đơn vị sử dụng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả công việc, làm cơ sở chi trả thu nhập bình quân tăng thêm đối với thời gian công tác thực tế trong năm đó. Trường họp chuyển công tác trước thời điểm đánh giá, xếp loại đến cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND: Cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại theo quy định, làm cơ sở chi trả thu nhập bình quân tăng thêm đối với thời gian công tác thực tế tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác trong năm đó”.

3. Bổ sung khoản 5 Điều 2 như sau:

5. Thời gian tính chi trả thu nhập bình quân tăng thêm từ ngày 01/01/2022”.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác