Print Thứ Năm, 15/12/2022 16:15 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi theo khoản 2 Điều 2 Luật Chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm không gây ô nhiễm môi trường.

b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố

1. Các phường thuộc địa bàn các quận: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng và Hải An; phường Anh Dũng thuộc quận Dương Kinh; phường Vạn Hương thuộc quận Đồ Sơn; các phường: Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ, Lãm Hà, Quán Trữ, Bắc Sơn và Nam Sơn thuộc quận Kiến An.

2. Các thị trấn: Thị trấn Núi Đèo thuộc huyện Thủy Nguyên; thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão; thị trấn An Dương thuộc huyện An Dương; thị trấn Núi Đối thuộc huyện Kiến Thụy; thị trấn Tiên Lãng thuộc huyện Tiên Lãng; thị trấn Vĩnh Bảo thuộc huyện Vĩnh Bảo; thị trấn Cát Bà và thị trấn Cát Hải thuộc huyện Cát Hải.

3. Các khu dân cư trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật gồm: Khu đô thị và khu nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt, khu chung cư, khu tái định cư.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp trước ngày 01/01/2025.

Điểu 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 9/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023./.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết Quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác