Print Thứ Năm, 11/07/2019 20:25

Ngày 11/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải phòng về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và sáng tạo; lãnh đạo và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Nghị quyết 45-NQ/TW là cơ hội, là điểm tựa quan trọng, tạo động lực để Hải Phòng "cất cánh" mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Với năm quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng – vùng đất “địa linh nhân kiệt” có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nêu 15 nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn việc thực hiện Nghị quyết 45 với các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy của Đảng bộ thành phố. Cụ thể, đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) cả nước đạt khoảng 6,4%; tỷ trọng đóng góp vào GDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%; tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2019 – 2025 tối thiểu là 16%. GRDP bình quân/người đạt 14.740 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 – 190 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 75 nghìn tỷ đồng.

Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Hải phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 41,9%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 36,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giai đoạn từ 2021 – 2025 tăng bình quân trên 23%/năm.

Về phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistic, du lịch. Đến năm 2025, đầu tư xây dựng 1-3 khu dịch vụ logistic cấp quốc gia, tăng trưởng dịch vụ logistic đạt khoảng 30 – 35%/năm. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistic quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao.

Cùng đó, Hải Phòng phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo theo hướng đồng bộ và hiện đại; xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước…

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Nguồn. Báo Tin tức

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết 45-NQ/TW tạo động lực để Hải Phòng ‘cất cánh’ mạnh mẽ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác