Print Chủ Nhật, 03/03/2019 09:54

Đảng ủy CATP Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn thể đảng viên, CBCS.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, đoàn thể tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết và tổ chức cho 100% đảng viên. CBCS viết cam kết thực hiện nghiêm nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ đó tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của người đảng viên, CBCS, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị đã kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy trong CAHP có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAHP.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Nêu gương của người đứng đầu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác