Print Thứ Năm, 21/04/2022 17:35 Gốc

Hội đồng nhân dân huyện An Dương đã Quyết nghị tại Kỳ họp thứ 07 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Thái, huyện An Dương” với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông của xã Hồng Thái đảm bảo tiêu chí giao thông theo quy định tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường, cảnh quan của địa phương, xây dựng xã Hồng Thái thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023xây dựng đơn vị hành chính phường thuộc quận An Dương trước năm 2025.

2. Quy mô đầu tư:

a) Đường trục chính từ trung tâm xã đến đường huyện và đường liên xã (loại mặt đường rộng 9m):

* Tuyến 1: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ đường tỉnh lộ 351 qua xóm 4 thôn Đào Yêu đến địa phận giáp ranh xã Quốc Tuấn với chiều dài 1.405m, quy mô bề rộng nền đường Bn=12m.

. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=9m, kết cấu áo đường cấp cao A1, dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường Bhè = 2×1,5m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường.

. Xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc D600 hai bên đường.

. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên: (Dùng cột thép mạ kẽm cao 9m, 30 cột/1km; bóng đèn cao áp Led).

. Cây xanh, trồng hoa 2 bên đường.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

* Tuyến 2: Cải tạo, nâng cấp đường từ liên xã Hồng Thái-Đồng Thái (từ đường tỉnh lộ 351 thôn Kiều Đông qua thôn Xích Thổ tới đường Nguyễn Trường Tộ) với chiểu dài 1.691m, quy mô bề rộng nền đường Bn=12m.

. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=9m, kết cấu áo đường cấp cao A1, dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường Bhè = 2×1,5m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường.

. Cây xanh, trồng hoa 2 bên đường.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống D600 hai bên, xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống D800 đoạn qua mương, bãi sậy.

. Xây dựng cống hộp đôi 2x(BxH)=2x(3×3,3)m.

. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên (Dùng cột thép mạ kẽm cao 9m, 30m/cột; bóng đèn cao áp Led).

b) Đường trục chính từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn và đường liên thôn (loại mặt đường rộng 7m):

* Tuyến 3: Cải tạo, nâng cấp đường từ đường tỉnh lộ 351 đến Nhà văn hóa thôn Đào Yêu với chiều dài 1.106,7m, quy mô bề rộng nền đường Bn=10m.

. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=7m, kết cấu áo đường cấp cao A1, dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường đoạn qua khu dân cư Bhè = 2×1,5m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường. Hè đường đoạn qua ruộng lắp đặt bó vỉa bê tông, đắp lề đất rộng 1,5m.

. Cây xanh, trồng hoa 2 bên đường.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống D500 hai bên.

. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên (Dùng cột thép mạ kẽm cao 7m, 30m/cột; bóng đèn cao áp Led).

c) Đường trục thôn (loại mặt đường rộng 5,5m):

* Tuyến 4: Cải tạo, nâng cấp đường từ kênh Trạm bơm Hồng Tuấn đến Xóm 3 thôn Đào Yêu với chiều dài 527,2m, quy mô bề rộng nền đường Bn=7,5m.

. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=5,5m, kết cấu áo đường cấp cao A1, dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường Bhè = 2×1,0m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường.

. Cây xanh, trồng hoa 2 bên đường.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống D500 hai bên.

. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên (Dùng cột thép mạ kẽm cao 6m, 30 cột/1km; bóng đèn cao áp Led).

* Tuyến 5: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Kiều Đông (Từ đường 351 đến đường liên xã Hồng Thái-Đồng Thái) với chiều dài 636m, quy mô bề rộng nền đường Bn=7,5m.

. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=5,5m; kết cấu áo đường cấp cao A1, dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường Bhè = 2×1,0m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường.

. Cây xanh, trồng hoa 2 bên đường.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống D500 hai bên.

. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên (Dùng cột thép mạ kẽm cao 6m, 30 cột/1km; bóng đèn cao áp Led).

* Tuyến 6: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Tiên Sa (từ giáp thôn Kiều Đông đến Nhà văn hóa thôn Tiên Sa) với chiều dài 620m, quy mô bề rộng nên đường Bn=7,5m.

. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=5,5m, kết cấu áo dường cấp cao A1, dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường Bhè = 2×1,0m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường.

. Cây xanh, trồng hoa 2 bên đường.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống D500 hai bên

. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên (Dùng cột thép mạ kẽm cao 6m, 30 cột/1km; bóng đèn cao áp Led).

* Tuyến 7: Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Hy Tái (từ đường 351 đến nhà ông Tuyền) với chiều dài 259m, quy mô bề rộng nền đường Bn=7,5m.

. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=5,5m, kết cấu áo đường cấp cao A1, dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường Bhè = 2×1,0m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường.

. Cây xanh, trồng hoa 2 bên đường.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống D500 hai bên.

. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 bên (Dùng cột thép mạ kẽm cao 6m, 30 cột/1km; bóng đèn cao áp Led).

d) Điện ngõ xóm: Lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng ngõ xóm, với chiều dài 8.770m trên cột thép cao 6m, 33m/01cột, dây điện dùng cáp treo.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 174.283.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư tỷ hai trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và ngân sách huyện.

6. Cơ cấu nguồn vốn:

. Ngân sách thành phố: 121.000.000.000 đồng.

. Ngân sách huyện An Dương: 53.283.000.000 đồng.

7. Địa điểm thực hiện: Xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

9. Tiến độ thực hiện:

. Chuẩn bị đầu tư: Quý II năm 2022.

. Phê duyệt kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công và thi công từ Quý II/2022 đến năm 2023.

. Hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng; quyết toán vốn đầu tư xây dụng: Năm 2023.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Thái, huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác