Print Chủ Nhật, 05/05/2019 09:01

Qúy 1 năm 2019 vừa qua, Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khối Cảnh sát nhân dân – CATP luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều hình thức, biện pháp để duy trì, thúc đẩy phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ” trong khối. Cụ thể là, trên cơ sở nội dung cam kết thi đua của các Đội công tác, từng cá nhân CBCS đã tiến hành viết cam kết thi đua với nhiều nội dung thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an về những điều đảng viên và CBCS Công an không được làm; thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, chấp hành nghiêm Điều lệnh… Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế công tác; quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị nghiệp vụ, tài sản tốt. Cùng với đó, các đơn vị chú ý giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; phát động và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác XDLL, công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức của CBCS về chấp hành Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ.

THẾ KHOA

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao nhận thức của CBCS về chấp hành Điều lệnh, xây dựng  nếp sống văn hóa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác