Print Thứ Ba, 07/05/2019 14:48

Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóaXII); biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hô Chí Minh.Với mục đích đánh giá những kết quả đã đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXII) trên địa bàn thành phố; bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian tới.


Các tập thể, cá nhân được biểu dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Thông qua việc sơ kết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầnglớp nhân dân về tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thấy rõ vai trò to lớn, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, qua đó tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thành phố.Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: việc tổ chức sơ kết phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; việc bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, chính xác, có tác dụng cổ vũ, động viên và có sức lan tỏa; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi tổ chức Hội nghị cấp thành phố.Theo đó, Hội nghị sơ kết cấp thành phố sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2019 vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố sẽ tổ chức sơ kết và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương,đơn vị, chỉ đạo sơ kết ở cấp dưới và có hình thức thích hợp tổ chức tốt việc sơ kết ở cấp mình.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác