Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:09

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Kế hoạch nhằm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018, đồng thời nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Phát huy tinh thần tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, 2019; rà soát, đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương việc sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng…, các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, gắn với các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức ngành giáo dục, học sinh, sinh viên. Tăng cường tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở. Thời gian tập trung thực hiện từ ngày 1/10/2018 đến ngày 30/11/2018, trong đó đợt cao điểm là tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 08/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác