Print Chủ Nhật, 01/01/2023 15:05 Gốc

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc, UBND thành phố vừa có Văn bản 6223/UBND-KSTTHC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện và đơn vị thực hiện phân công, bố trí công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo công bằng, hợp lý, khoa học, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, trình độ đào tạo. Phát huy được năng lực, sở trường công tác nhằm góp phần giảm căng thẳng, áp lực trong công việc.

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong trường hợp bố trí, phân công công việc không phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín tốt xin nghỉ việc, thôi việc. Rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm, đảm bảo theo các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ảnh minh họa, Nguyễn Hồng Phong.

 

Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách, tiết kiệm chi nhằm tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách tiền lương, chế độ làm thêm giờ và các chế độ phúc lợi khác; chi trả thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố đảm bảo đúng quy định.

Đẩy mạnh CCHC, chú trọng CCHC gắn với chuyển đổi số theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là cải cách TTHC nhằm giảm áp lực đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá, xếp loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo công bằng, khách quan, khoa học, minh bạch, chính xác và gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để sắp xếp, bố trí công tác, khen thưởng, bổ nhiệm và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; rà soát, kịp thời bổ sung quy hoạch đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Khen thưởng, động viên, khuyến khích về tinh thần và vật chất đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ, công chức viên chức.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc đảm bảo kinh phí để thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố và các chế độ, chính sách khác (nếu có), bảo đảm phù hợp với thực tiễn khách quan nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ, công chức viên chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác