Print Thứ Hai, 17/06/2024 14:30 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2024.

Với mục tiêu “Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm và động lực” và trang bị kỹ năng đến từng người dân hướng tới trở thành “Công dân số” trong tương lai; phát huy trách nhiệm quan tâm của người đứng đầu chỉ đạo địa phương, đơn vị tích cực chủ động, nhân rộng sáng kiến áp dụng cách làm hay, phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao, Kế hoạch yêu cầu phải rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng cung cấp và tăng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán trực tuyến, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu và vận động, hướng dẫn người thân trong gia đình khi thực hiện thủ tục hành chính 100% trên môi trường điện tử. Lấy người dân làm trung tâm và động lực, ưu tiên các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai thực hiện và giám sát quá trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hiện đã đạt 84,7%). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa cấp sở, cấp huyện, cấp xã đạt 100%; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa (hiện cấp sở đã đạt 85%, cấp huyện đã đạt 83%, cấp xã đã đạt 61%). Tối thiểu 45% giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công (hiện đã đạt 83%); 80% số thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hiện đã đạt 87%). 100% hồ sơ phát sinh được cập nhật vào Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; 100% kết quả xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hiện đã đạt 92%). Tối thiểu 90% hồ sơ trực tuyến toàn trình

Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Cấp sở, cấp huyện là 90%; cấp xã là 70% (cấp Sở ngành, quận huyện đã đạt 81%, cấp xã đã đạt 87%). 60% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương (theo kết quả chấm DTI năm 2023 đã đạt 100%).

Kế hoạch đưa ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, rà soát, nâng cao chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; rà soát các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cải cách các quy định thủ tục hành chính theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tuyên truyền về việc nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện…

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, thực hiện chính sách giảm phí, lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử; các sở, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt qua các hình thức giới thiệu, hướng dẫn cách làm, lợi ích về tiết kiệm thời gian, theo dõi tiến độ giải quyết qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền việc triển khai thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt đảm bảo thực hiện theo quy định.

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết từng hồ sơ; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Cẩm Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác