Print Chủ Nhật, 03/03/2019 16:47

Công tác văn hóa, văn nghệ của CATP trong thời gian qua đã bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị 14 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ CAND trong thời kỳ mới.

Phong trào văn nghệ quần chúng trong CAHP được duy trì thông qua tổ chức Liên hoan Văn nghệ tuyên truyền Ca khúc cách mạng; thành lập các Đoàn Nghệ thuật quần chúng  tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng;  tổ chức hơn 30 chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn Ca múa nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị của CATP. 

CATP đã củng cố, kiện toàn Câu Lạc bộ Ca nhạc CAHP từ Ban Chủ nhiệm đến cán bộ hội viên theo mô hình tổ chức mới; tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng CAHP; đẩy mạnh xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp với Thư viện Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, triển lãm, giới thiệu cuốn sách “CAND với tư cách người Công an Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; kết hợp triển lãm sách chủ đề “Bác Hồ với CAND” và giới thiệu cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người CAND” của Thượng tá, Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy- Phó trưởng phòng PA04…

Các hoạt động VHVN đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa thể chất cho CBCS.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ CAND
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác