Print Thứ Tư, 19/05/2021 16:45 Gốc

Thực hiện Công văn số 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 15/5/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử; Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, UBND, Ủy ban bầu cử các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan nghiêm túc, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương thời gian qua dẫn đến có sự biến động về danh sách cử tri của một số khu vực bỏ phiếu. Để khắc phục vấn đề nêu trên, Ủy ban bầu cử thành phố yêu cầu:

– Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri tăng thêm lớn, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 95/UBBC-SVN ngày 12-5-2021 của Ủy ban bầu cử thành phố.

– Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri giảm nhiều so thời điểm lập danh sách cử tri đến mức ít hơn số lượng cử tri tối thiểu để thành lập khu vực bỏ phiếu theo quy định thì căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định vẫn tiếp tục duy trì khu vực bỏ phiếu đó để tiến hành bỏ phiếu bình thường (dự phòng trường hợp cử tri đã đăng ký trong danh sách cử tri quay trở lại khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử) hoặc quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu đó để ghép chung vào khu vực bỏ phiếu khác liền kề trong cùng một đơn vị bầu cử, bảo đảm thuận tiện cho cử tri và phù hợp năng lực của tổ chức phụ trác bầu cử trên địa bàn. Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được sự phê chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri về việc thay đổi khu vực bỏ phiếu để cử tri biết và thực hiện việc bỏ phiếu theo quy định.

2. Căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình… và thông báo rộng rãi cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết, bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

3. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng: “Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là trường hợp sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng (chết, bị xóa tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử… ) không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên, các trường hợp đã có kết luận của cấp có thẩm quyền về việc người ứng cử không bảo đảm tiêu chuẩn về lịch sử chính trị dẫn đến không bảo đảm điều kiện của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Bầu cử, Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phải xóa tên trong danh sách chính thức những người ứng cử hoặc trường hợp người ứng cử có đơn xin rút ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo nguyện vọng hoặc vì bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật thì đều thuộc trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng.

Việc xử lý trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

4. Đối với các khu vực bỏ phiếu tại huyện Bạch Long Vĩ đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép thực hiện bầu cử sớm, đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử liên quan tổ chức việc bầu cử an toàn, chu đáo, đúng quy định. Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định; sau đó niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu và gửi đến Ủy ban nhân dân huyện.

5. Ủy ban Bầu cử các địa phương theo chỉ đạo rà soát, kiểm tra kỹ hiện trạng các con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, nếu có hiện tượng hoặc nguy cơ bị gãy, hỏng, mờ… không thể tiếp tục sử dụng thì khẩn trương tổ chức việc khắc phục, bổ sung, thay thế.

Đối với những khu vực bỏ phiếu có số lượng lớn cử tri phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nhà, cơ sở lưu trú thì đề nghị địa phương xem xét, quyết định chuẩn bị hòm phiếu phụ và khắc bổ sung con dấu “Đã bỏ phiếu” với số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổ chức việc bỏ phiếu.

6. Ủy ban bầu cử thành phố ủy quyền cho các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và giao Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện tăng cường, chủ động tổ chức kiểm tra đợt 3 (từ ngày 18/5/2021 đến ngày 20/5/2021) và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố về các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo công tác chuẩn bị ngày bầu cử được chu đáo, an toàn, đúng quy định; báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban bầu cử thành phố (qua Sở Nội vụ – cơ quan Thường trực) chậm nhất trong ngày 21/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố.

7. Các Tổ công tác của Ủy ban bầu cử thành phố, UBND, Ủy ban bầu cử các quận, huyện thực hiện chế độ báo cáo nhanh 01 lần/ngay tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử (từ ngày 18/5/2021 đến ngày 22/5/2021) gửi về Ủy ban bầu cử thành phố trước 11 giờ hàng ngày (qua Sở Nội vụ để tổng hợp). Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố kịp thời tổng hợp, báo cáo nhanh hàng ngày gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố.

8. Giao Ủy ban bầu cử các quận, huyện triển khai nội dung văn bản này đến Ủy ban bầu cử xã, phường, thị trấn và các Tổ bầu cử để tổ chức thực hiện.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 102-UBBC-NV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác