Print Thứ Sáu, 07/05/2021 18:51 Gốc

Căn cứ Công văn số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau bầu cử; Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, Ủy ban bầu cử các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan như sau:

– Tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức chu đáo để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Việc vận động bầu cử cần thực hiện theo đúng các hình thức đã được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

– Tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng.

– Đặc biệt quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Chuẩn bị các phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, về an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mình.

– Khẩn trương hoàn thành việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử (chậm nhất là ngày 13/5/2021); sau khi kết thúc thời hạn, cơ quan phụ trách bầu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử) thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết về việc ngưng giải quyết, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Các Tổ bầu cử có trách nhiệm quán triệt, phân công các thành viên trong Tổ thực hiện nghiêm túc các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ; tài liệu “Hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia phát hành, Hướng dẫn số 68/HD-SNV ngày 26/3/2021 của Sở Nội vụ. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự, cách thức bỏ phiếu; quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, kiểm tra, phân loại phiếu bầu.

– Về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử:

+ Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử cùng cấp và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật bầu cử.

+ Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng bầu cử quốc gia và được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật bầu cử. Do đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được công bố và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, đơn vị mình trước khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác