Print Thứ Hai, 02/11/2020 19:30 Gốc

Chiều 02/11, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá các văn kiện đã được chuẩn bị chặt chẽ, đầy đủ; phần đánh giá đã bao quát các thành tựu Đảng ta đạt được trong thời gian vừa qua; định hướng phát triển trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị với Đảng và nhà nước thể chế hóa quan điểm, chủ trương thành cơ chế, chính sách cụ thể về thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống cho người lao động; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; chỉ đạo kiểm tra các doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, các hoạt động đối thoại, thương lượng; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc… Trong đó đầu tư mạnh hơn cho công tác đào tạo, đào tạo lại và nâng cao trình độ học vấn chuyên môn; tập trung chỉ đạo các cấp ủy thành lập các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp, tuyển chọn, bồi dưỡng sử dụng cán bộ xuất thân từ công nhân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, một số đại biểu có ý kiến đề nghị kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường, hệ sinh thái tự nhiên; định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động thành phố thảo luận, góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác