Print Thứ Hai, 09/03/2020 08:30 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 252-KH/TU ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng là các Bộ, ngành Trung ương, các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị nhằm phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố; thông qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, nhân dân thành phố để thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Bám sát hướng dẫn thảo luận của Ban Thường vụ Thành uỷ để tập trung thảo luận các nội dung của Dự thảo Báo cáo Chính trị; tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến tham gia. Đảm bảo tiến độ thời gian với chất lượng, hiệu quả cao.

Các ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tập trung vào các nội dung: Về chủ đề Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Về nội dung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2021-2025.

Đối với các Bộ, ngành Trung ương, gửi công văn của Ban Thường vụ Thành ủy để xin ý kiến. Đối với các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến, với khoảng 163 doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội kinh doanh các ngành nghề; thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị trước ngày 15/3/2020. Đối với các tầng lớp nhân dân thành phố, đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; thời gian thực hiện xin ý kiến từ ngày 15/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác