Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:17

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), chiều 5/12, Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu. 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm là việc HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm


Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu. Cụ thể như sau:

1. Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao         : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 04 phiếu (chiếm 5,97 %  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

2. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 55 phiếu (chiếm 82,09%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 09 phiếu (chiếm  13,43%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm  2,98% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

3. Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 37 phiếu (chiếm 55,22%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 07 phiếu (chiếm  10,45%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  22 phiếu (chiếm 32,84% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

4. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 51 phiếu (chiếm 76,12%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 11 phiếu (chiếm 16,42%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,97% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

5. Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Trưởng Ban Văn hóa  Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

6. Đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế  Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 57 phiếu (chiếm 85,07%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 08 phiếu (chiếm 11,94%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

7. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 49 phiếu (chiếm 73,13%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 14 phiếu (chiếm 20,90%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

8. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 59 phiếu (chiếm 88,06%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 56 phiếu (chiếm 83,58%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 08 phiếu (chiếm 11,94%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

10. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 54 phiếu (chiếm 80,6%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 11 phiếu (chiếm 16,42%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

11. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      :  66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 37 phiếu (chiếm 55,22%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 12 phiếu (chiếm 17,91%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 25,37% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

12. Đồng chí Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 61 phiếu (chiếm 91,04%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

13. Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 62 phiếu (chiếm 92,54%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 04 phiếu (chiếm 5,97%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

14. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 38 phiếu (chiếm 56,72%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 16 phiếu (chiếm 23,88%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,91% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

15. Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 55 phiếu (chiếm 82,09%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 06 phiếu (chiếm 9,00%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm  7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

16. Đồng chí Nguyễn Bách Phái, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

 Số phiếu tín nhiệm cao  : 59 phiếu (chiếm 88,06%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 06 phiếu (chiếm 8,96%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm  1,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

17. Đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 46 phiếu (chiếm 68,66%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 18 phiếu (chiếm 26,87%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

18. Đồng chí Nguyễn Đào Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 48 phiếu (chiếm 71,64%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

19. Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 45 phiếu (chiếm 67,16%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,96% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

20. Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 41 phiếu (chiếm 61,19%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,96% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

21. Đồng chí Phạm Thu Xanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 60 phiếu (chiếm 89,55%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 06 phiếu (chiếm 8,96%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

22. Đồng chí Lương Hải Âu, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 40 phiếu (chiếm 59,70%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 21 phiếu (chiếm 31,34%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

23. Đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Du lịch

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 30 phiếu (chiếm 44,78%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 24 phiếu (chiếm 35,82%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,91% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

24. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 40 phiếu (chiếm 59,70%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 17 phiếu (chiếm 25,37%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 13,43% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

25. Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            :  46 phiếu (chiếm 68,66%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 15 phiếu (chiếm 22,39%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

26. Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 45 phiếu (chiếm 67,16%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,99% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

27. Đồng chí Phùng Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 36 phiếu (chiếm 53,73%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 19 phiếu (chiếm 28,36%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 16,42% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

28. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu hợp lệ                      : 66

+ Số phiếu không hợp lệ            : 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao            : 39 phiếu (chiếm 58,21%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm      : 18 phiếu (chiếm 26,87%  tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 13,43% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

haiphong.gov.vn 05/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác