Print Thứ Tư, 13/10/2021 17:46 Gốc

Tự hào chặng đường 91 năm truyền thống vẻ vang gắn liền với những giai đoạn lịch sử của đất nước, cùng với hệ thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng của cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố quyết tâm nỗ lực vượt mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, làm tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác cán bộ, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH-HĐH theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Để đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Ban Tổ chức Thành ủy rà soát tổng thể cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ thành phố và quận, huyện; đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ diện Thành ủy quản lý. Từ đó, kịp thời tham mưu, đề ra các nguyên tắc cơ bản trong sắp xếp, kiện toàn đội ngũ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Đề án, ban hành Kết luận số 09-KL/TU ngày 4/03/2021 về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, thành phố tăng cường 6 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, được đào tạo bài bản, có uy tín, năng lực công tác tốt giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Một số quận, huyện ủy tiếp nhận cán bộ trẻ đang giữ cương vị trưởng phòng của sở, ngành thành phố về giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt; đồng thời rà soát và bước đầu bố trí 6 cán bộ trẻ dưới 30 tuổi, được đào tạo chính quy và tốt nghiệp loại khá trở lên, giữ chức vụ chủ chốt xã, phường, thị trấn.

Có thể khẳng định, với quyết tâm, nỗ lực rất cao, chỉ trong thời gian ngắn, việc triển khai thực hiện Kết luận 09 của Ban Thường vụ Thành ủy đạt những kết quả bước đầu, thể hiện rõ sự đổi mới, quyết liệt để nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương, với mục tiên đến năm 2030 có từ 15-20% số cán bộ lãnh đạo quản lý diện Thành ủy quản lý dưới 40 tuổi, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố. Hiện, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án “cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản, qua thực tiễn cơ sở để đào tạo nguồn cán bộ cho thành phố” gắn với thực hiện chế độ chính sách cán bộ theo Kết luận số 09-KL/TU. Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác tuyển dụng, quản lý biên chế, chính sách cán bộ được thực hiện bảo đảm đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước đổi mới, chú trọng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ theo quy hoạch và gắn với tiêu chuẩn chức danh. Công tác đánh giá, quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm kịp thời, đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, việc tham mưu kiện toàn công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, cán bộ diện Thành ủy quản lý được bổ sung thêm bước trao đổi với tập thể Ban Thường vụ cấp ủy trước khi tiến hành các quy trình kiện toàn cán bộ. Đây là bước chuyển mới, từ đó, sau kiện toàn, sắp xếp cán bộ được dư luận đánh giá cao, ủng hộ.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích cao trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, công tác phát triển tổ chức Đảng và phát triển đảng viên đóng vai trò quan trọng. Trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân bổ, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên và tổ chức Đảng cho các đảng bộ trực thuộc từ đầu nhiệm kỳ. Tính đến ngày 5/10/2021, Đảng bộ thành phố kết nạp được 2231 đảng viên đạt 72% kế hoạch năm; thành lập 33 tổ chức đảng (theo NQ 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy) đạt 80% kế hoạch năm. Quý 3 và quý 4 năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy duy trì tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề với các Ban Tổ chức quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, tập trung làm rõ và tháo gỡ vướng mắc, cùng thống nhất giải pháp, cách làm, với quyết tâm cao nhất hoàn thành 2 chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng. Không chỉ chú trọng về số lượng, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo của cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời xây dựng kế hoạch về dự sinh hoạt chi bộ đối với các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với nhiều cơ hội, song cũng nhiều thách thức, nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với khát vọng phát triển của đất nước và thành phố đang đặt ra với ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố yêu cầu cao hơn, thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đó là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; coi trọng, làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trên chặng đường phía trước, truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng và trưởng thành luôn là động lực để các cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố thêm đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, để Đảng bộ thành phố đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố./.

Hoàng Minh. Ảnh: Đỗ Hiền

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỷ niệm 91 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2021): Đoàn kết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác