Print Chủ Nhật, 19/05/2019 09:24

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với NQTW4 khóa 12 trên địa bàn Hải Phòng đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tích cực phục vụ công cuộc phát triển của thành phố cũng như cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng về một nhân cách lớn

Đối với người dân Việt Nam, hình ảnh Hồ Chủ Tịch khắc sâu một cách tự nhiên, thiêng liêng và trân trọng, dù đó là những công dân bé nhỏ chưa hiểu hết những ý nghĩa triết lý sâu xa.

Người được nhân dân tôn vinh như một vị thánh, nhưng cống hiến của Người cho dân tộc lại rất rõ ràng cụ thể, hiển hiện ngay trong thời đại của chúng ta. Người đã làm thay đổi vận mệnh, làm cho một dân tộc sau gần 100 năm mất dấu trên bản đồ thế giới được tự do…

Đó là sự thật lịch sử, toát ra từ một bậc lãnh tụ vĩ đại, một tình yêu nước thương nòi sâu sắc, một tư tưởng bậc thầy đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vĩ đại hơn cả, sự thật ấy được hiện sinh bởi một trái tim hết đỗi bình thường, từ những việc làm hết sức bình thường, trở thành tấm gương chói sáng mang tên Hồ Chí Minh.

Người đã đi xa hơn, nhưng tư tưởng của Người sống mãi, toàn dân Việt Nam vẫn kiên định con đường mà Người đã lựa chọn, lý tưởng của Người vẫn hun đúc bao thế hệ. Những lời dạy của Người, với ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thấm sâu vào mỗi con tim khối óc, khiến mỗi người con thành phố Cảng dù đi đâu về đâu vẫn khơi dậy tinh thần “Trung dũng – Quyết thắng”.

Để mỗi dịp 19-5, ngày sinh của một bậc thiên tài, một lãnh tụ vĩ đại, sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một dấu son chói lọi ghi sâu vào những trái tim Việt Nam, niềm tự hào mang tên Việt Nam. Theo lời hiệu triệu của Người, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã không ngừng thi đua sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một chặng đường đã qua, Hải Phòng đã thể chế hóa tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện với những bước tiến vượt bậc. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được người Hải Phòng cùng cả nước kết tụ thành sức mạnh, ghi dấu trên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp cách mạng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một cuộc vận động lớn, nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Trên quan điểm ấy, Đảng ta đã xác định, nội dung cốt lõi của cuộc vận động là giáo dục và rèn luyện cho cán bộ, đảng viên và cho mọi thành viên trong xã hội là đạo đức cách mạng, đạo đức của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn xã hội

Chỉ thị 05-CT/TW ra đời giữa lúc toàn Đảng đang triển khai mạnh mẽ công cuộc chỉnh đốn, xuyên suốt từ NQTW4 khóa 11 đến NQTW4 khóa 12. Chính vì vậy trong Chỉ thị, Bộ Chính trị đã nhấn mạnh, đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Với việc ban hành các Nghị quyết về xây dựng Đảng, Trung ương Đảng đã thấy rõ nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân, khi xuất hiện những dấu hiệu suy thoái về đạo đức, trở thành ung nhọt làm thối nát nội bộ, làm cho Đảng mất dần tính chiến đấu. Với ý nghĩa như vậy, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã thấm nhuần sâu sắc rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nhóm giải pháp hàng đầu về tư tưởng chính trị. Thành phố xác định rõ nội dung nhiệm vụ, lộ trình triển khai và phân công trách nhiệm thực hiện, các cấp uỷ cụ thể hoá, đưa vào chương trình công tác hàng năm đảm bảo sát với thực tiễn.

Đánh giá của Ban thường vụ Thành ủy cho thấy, 3 năm qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Hải Phòng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác thực sự là yếu tố quan trọng, để mỗi cá nhân học Bác mà tự chỉnh mình. Từ đó góp phần tạo thành sức mạnh tập thể, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, vận động nhân dân, là tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu “Phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”.

Có thể thấy rõ, kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố 3 năm qua đã thể hiện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố đạt được những thành tựu vượt bậc trong thời gian qua. Thể hiện sự đúng đắn trong chủ trương và khẳng định chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tạo niềm tin vững chắc để Thành phố tiếp tục phát triển trong mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Điều này cũng đã được Bộ Chính trị đánh giá trong Nghị quyết 45-NQ/TW: Hải Phòng đã tạo được thế và lực mới cho phát triển nhanh, bền vững và cao hơn so với nhiều địa phương khác; đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…”

Thực tế cũng cho thấy, những giá trị cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn vẹn nguyên giá trị, trong suốt chặng đường phát triển của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Bởi vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQTW4 khóa 12 đi vào chiều sâu, thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, đơn vị cần được đẩy mạnh trong thời gian tới. Để mỗi cá nhân tốt trong Đảng sẽ cấu thành một tập thể, một Đảng tốt, lan tỏa trong xã hội tốt, “trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” như tư tưởng của Bác.

Hoàng Minh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Kỷ niệm 129 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)  Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị – hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác