Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:47

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 4243/VP-KSTTHC đề nghị UBND quận, huyện thực hiện và chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Văn phòng UBND thành phố đề nghị UBND quận, huyện thực hiện: kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa; tăng cường ứng dụng thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Trong thời gian thực hiện UBND quận, huyện đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gửi Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 07/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa UBND các quận huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác