Print Thứ Ba, 23/02/2021 06:38 Gốc

Ngày 22-2, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Nguyễn Văn Tùng ký ban hành Quyết định số 536 về việc kiện toàn các tổ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

Cụ thể:

* Tổ Kiểm tra, Giám sát  do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố là Tổ trưởng. Tổ phó là đồng chí Trần Anh Cường,  Giám đốc Sở Y tế. Thư ký là bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. Tổ có 12 uỷ viên. Tổ có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong. Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chinh trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19; báo cáo đột xuất, định kỳ cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện theo quy định.

* Tổ Thông tin, tuyên truyền do đồng chí Lê Khắc Nam,  Phó chủ tịch UBND thành phố là Tổ trưởng; đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia chỉ đạo. Tổ phó là ông Phan Huy Thục, Phó giám đốc Sở Y tế. Thư ký: Ông Nguyễn Quang Chính, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe và 9 ủy viên. Tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, bảo đảm đúng chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và thành phố.

* Tổ Hỗ trợ pháp lý do đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố là Tổ trưởng. Tổ phó: ông Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư  pháp. Thư ký: ông Đồng Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và 6 ủy viên. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của thành phố, tham mưu UBND thành phố các văn bản pháp lý theo đúng quy định khi có yêu cầu.

* Tổ Hậu cần do đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố là Tổ trưởng. Tổ phó là ông Nguyễn Tiến Sơn,  Phó giám đốc Sở Y tế. Thư ký: ông Trịnh Viết Thông, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế và 9 ủy viên. Tổ có nhiệm vụ bảo đảm tài chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm tình hình cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Tổ Công tác: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Các tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 7-3-2020 về việc thành lập các Tổ Công tác phòng, chống COVID-19 thành phố./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn các Tổ công tác phòng, chống COVID-19 thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác